Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.siera.alex-lite.s-host.net. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.siera.alex-lite.s-host.net ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala siera.alex-lite.s-host.net lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk siera.alex-lite.s-host.net piedāvātās preces vai citādi izmanto siera.alex-lite.s-host.net pakalpojumus.
2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dipa”, reģistrācijas Nr. 50203004051, juridiskā adrese Tērbatas iela 74, Rīga, LV-1001.
3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas siera.alex-lite.s-host.net vai izmanto citus siera.alex-lite.s-host.net pakalpojumus (ieskaitot parakstīšanos uz jaunuma saņemšanu siera.alex-lite.s-host.net interneta veikalā caur dažādiem saziņas kanāliem). Izmantot siera.alex-lite.s-host.net un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.
4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties siera.alex-lite.s-host.net.
5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces siera.alex-lite.s-host.net, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un vienošanās par maksājumu kārtību ir veikta.
6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces siera.alex-lite.s-host.net, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces siera.alex-lite.s-host.net. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties siera.alex-lite.s-host.net, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
9. Ievērojot siera.alex-lite.s-host.net sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos siera.alex-lite.s-host.net pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto siera.alex-lite.s-host.net, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt siera.alex-lite.s-host.net darba stabilitātei vai drošībai.
11. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt siera.alex-lite.s-host.net darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

Reģistrācija un personas datu apstrāde

12. Lai varētu izmantot siera.alex-lite.s-host.net un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.
13. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).
14. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.
15. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās risku Pircēja vārdā siera.alex-lite.s-host.net interneta veikalam, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras siera.alex-lite.s-host.net interneta veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta siera.alex-lite.s-host.net, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja siera.alex-lite.s-host.net sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas siera.alex-lite.s-host.net tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti siera.alex-lite.s-host.net interneta veikalā..
16. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati siera.alex-lite.s-host.net tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
17. Ja Pircējs izmanto siera.alex-lite.s-host.net interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot siera.alex-lite.s-host.net un izmantojot tā pakalpojumus.
18. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus siera.alex-lite.s-host.net pakalpojumus.
19. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai bez reģistrācijas aizpildāmo kontaktu formu un marķējot atbilstošos laukus.
20. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot siera.alex-lite.s-host.net administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
21. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
22. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas siera.alex-lite.s-host.net laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar siera.alex-lite.s-host.net Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar siera.alex-lite.s-host.net Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti tiks glabāti saskaņā ar siera.alex-lite.s-host.net Privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar siera.alex-lite.s-host.net Privātuma politiku.
23. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar siera.alex-lite.s-host.net Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

24. Preču un pakalpojumu cenas siera.alex-lite.s-host.net izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21%.Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā siera.alex-lite.s-host.net pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
25. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Pārdevējs garantē, ka reālais preces svars pasūtījuma saņemšanas brīdī būs precizēts. Ja preces cena par reālo saņemtās vai piegādātās preces svaru ir mazāka par Pircēja samaksāto, Pārdevējs par starpību samazina rēķina summu preces saņemšanas vai piegādes brīdī vai atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc preces nodošanas vai piegādes. Ja preces cena par reālo saņemtās vai piegādātās preces svaru ir lielāka par Pircēja samaksāto, Pārdevējs par starpību palielina rēķina summu preces nodošanas vai piegādes brīdī un Pircējs piemaksā starpību preces piegādes vai saņemšanas brīdī.
26. Pircējs norēķinās par precēm vai nu priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā (viekalos saņemšana) pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV65PARX0017150770001, Citadele banka, AS līdz pasūtījuma saņemšanai vai piegādei. Maksājot skaidrā naudā, Pircējs par pasūtījumu samaksā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi (veikalos).
27. Pircējs var apmaksāt pasūtījumu ar siera.alex-lite.s-host.net izdotu un reģistrētu dāvanu karti dāvanu kartes derīguma termiņa laikā. Dāvanu karte sedz tikai produktu iegādi, dāvanu karte nav attiecināma uz piegādes maksas segšanu. Dāvanu kartes atlikums nevar tikt izmaksāts naudas naudā.
28. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
29. Ja Pircējs ir reģistrēts lietotājs, tad siera.alex-lite.s-host.net sadaļā “Pirkumu vēsture” var atrast un izdrukāt rēķinus par veiktajiem pirkumiem pēdējo divu mēnešu laikā. Rēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galējā cena, kā arī piegādes maksa.
30. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts šajos Noteikumos.
31. siera.alex-lite.s-host.net piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas, Pircējs izvēlas sev vēlamo akcijas vai atlaides veidu, izmantojot vienu akcijas kodu prikuma groza noformēšanas laikā.

Preču komplektēšana, saņemšana un piegāde

32. Pircējs var izvēlēties saņemt preces siera.alex-lite.s-host.net telpās T/C SĀGA, Biķeru iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 vai Rīgas Centrāltirgus, Sakņu paviljonā, Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 vai ar piegādi. 33. Par preču piegādi ar Omniva jāmaksā piegādes maksa 3.99 eiro apmērā.
33. Preču piegāde aizņem līdz trīs dienām.Par preču piegādi ar DPD jāmaksā piegādes maksa 3.99 eiro apmērā.
34.Par preču piegādi ar kurjeru līdz pirkuma vertība 50.00 EUR jāmaksā piegādes maksa 10.00 eiro apmērā.
35.Par preču piegādi virs pirkuma vertība 50.00 EUR nav jāmaksā. Kurjera piegāde bezmaksas.
36. Piegādes maksas nosacījumi var tikt mainīti.
precīzāk atbilstu Pircēja pasūtītajam daudzumam.
37. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču nodošanas vai piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu, vai aizstāt preces ar līdzvērtīgu produktu, koriģējot cenu atbilstoši aizvietotajai precei, izņemot gadījumus, ja klients ir skaidri un nepārprotami rakstveidā paziņojis, ka nepiekrīt preču aizvietošanai.
38. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.
39. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
40. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.
41. Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
42. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
43. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.
44. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.

Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

45. Visu siera.alex-lite.s-host.net interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet siera.alex-lite.s-host.net ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.
46. Pārdevējs neatbild par to, ka siera.alex-lite.s-host.net esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām siera.alex-lite.s-host.net ir ilustratīva nozīme.
47. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
48. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: info@sierakarali.eu, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

49. Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām precēm Noteikumos noteiktā termiņa.
50. Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma siera.alex-lite.s-host.net 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atteikuma tiesības neattiecas uz 48. punktā minētajām precēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta. Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).
51. Noteiktās atteikuma tiesības 49. punktā var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
52.Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sutā atteikumu uz e-pastu info@sierakarali.eu, norādot pasūtījuma numuru, kurā prece bija pasūtīta, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir 7 septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci, ja prece ir saņemta. Pircejam, atsakoties no precēm , šīs preces ir jānogādā atpakaļ jebkuraā Siera Karali veikalā.
53.Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, septiņu dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Siera Karali noorganizēs naudas atgriešanu uz Pirceja kontu, no kuras tika veikts pirkums.
54. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Informācijas apmaiņa

55. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
56. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Sierakaralii.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Beigu noteikumi

57. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
58. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
59. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.